Privacybeleid Gemeente en OCMW Knokke-Heist

Binnen de gemeente en het OCMW van Knokke-Heist (verder “besturen” genoemd) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij burgers voor het goed uitvoeren van wettelijke, gewettigde en vrijwillige taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente en het OCMW zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan.  Beide besturen gaan mee met hun tijd. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De besturen zijn zich hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatieveiligheid, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy.  De gemeente en het OCMW van Knokke-Heist geven middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laten zien dat zij de privacy waarborgen, beschermen en handhaven.  Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, processen, onderdelen, objecten, gegevensverzamelingen van beide besturen. Dit privacybeleid is in lijn met het algemeen beleid van de gemeente en het OCMW en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders in omgang met gegevens

De gemeente en het OCMW zijn verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

Hiervoor geldt het volgende wettelijke kader:

Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beter bekend als GDPR of AVG.

Uitgangspunten

De gemeente en het OCMW gaan op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteren de privacy van betrokkenen.  Beide besturen houden zich hierbij aan de volgende uitgangspunten :

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag, en doelbinding

De gemeente en het OCMW zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verwerkt en verzameld. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De gemeente en het OCMW verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaald doel. Beide besturen streven naar minimale gegevensverwerking.  Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.  Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente en het OCMW gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.  Daarbij zorgen de besturen voor passende beveiliging van persoonsgegevens  De beveiliging is vastgelegd in het informatieveiligheidsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken beide besturen afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.  De gemeente en het OCMW controleren deze afspraken regelmatig.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

De gemeente en het OCMW honoreren alle rechten van U als betrokkene. U kunt kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. U mag deze gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken via privacy [at] knokke-heist.be of 050 630 315. U hebt het recht over de verwerking van uw persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be)

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad.  Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via www.knokke-heist.be. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op www.knokke-heist.be .

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist op 11/05/2018

Aldus vastgesteld door de OCMW-Raad van Knokke-Heist op 16/05/2018