Reglement Shopping Shuttle

 1. Deze verordening is van toepassing op het volledige parcours van de Shopping Shuttle.
   
 2. Het gebruik van de shopping shuttle is volledig kosteloos.
   
 3. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te rijden.
   
 4. Distrimob BV is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de rit. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.
   
 5. De passagier is aansprakelijk voor door passagier veroorzaakte schade aan eigendommen van Distrimob bv of derden.
   
 6. Passagiers die om welke reden ook schade toebrengen aan de voertuigen of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan zullen deze schade moeten vergoeden. Deze schade wordt telkens netto aangerekend als dat er kosten gemaakt zijn.
   
 7. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na rondrit van de shopping shuttle schriftelijk (e-mail) bij het Gemeentebestuur Knokke-Heist (of Toerisme) worden ingediend. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rit worden niet in behandeling genomen.
   
 8. Het is verboden om te eten of te roken in de shopping shuttle.
   
 9. Hondjes mogen enkel meerijden in de shopping shuttle als ze op de schoot van de eigenaar kunnen plaatsnemen.
   
 10. Agressie en/of gewenste of ongewenste seksuele intimiteiten zal tot onmiddellijke verwijdering uit de shopping shuttle leiden en zal aan de gerechtelijke instanties doorgegeven worden.
   
 11. Personen die duidelijke zichtbare tekenen van dronkenschap of roes door verdovende middelen vertonen mogen door de chauffeur geweigerd worden tot het voertuig en dit om redenen van veiligheid.
   
 12. Gevonden voorwerpen kunnen bij de dienstdoende chauffeur worden afgegeven. Het Gemeentebestuur Knokke-Heist zal zich zoveel mogelijk inspannen de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen worden maximaal één maand bewaard door het Gemeentebestuur Knokke-Heist. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt kan hij dit voorwerp afhalen bij het Gemeentebestuur Knokke-Heist. In alle gevallen dient de eigenaar zich te legitimeren.

 

Laatste wijziging: 1/09/2022