Wedstrijdreglement ART Tour

Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk 660 8300 Knokke-Heist, BE0409780062 hierna de “Organisatoren”.

Looptijd

Onderhavige wedstrijd begint te lopen vanaf 08/06/2019 (08u30) en eindigt op 08/06/2019 (14u00). Deelnemingen die voor deze begindatum en beginuur en na deze einddatum en na dit einduur binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen.

Hoe deelnemen aan de wedstrijd?

Ga naar het toerismekantoor gelegen op Zeedijk 660, Knokke en neem een golfbal mee. De eerste twee duo's die een golfbal mee hebben, mogen gratis mee met de ART Tour die doorgaat op 07/06/2018 om 11u of om 14u (1 duo per tour, het eerste duo dat met een golfbal naar het toerismekantoor komt heeft de eerste keuze i.v.m. het tijdstip van de tour).

Deelnemingsvoorwaarden

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van de Organisatoren.
Wie als minderjarige toch deelneemt, kan op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een wedstrijdprijs worden afgenomen.
Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.
Iedere persoon mag slechts één keer meespelen. Personen die meerdere keren trachten mee te spelen met verschillende namen of adressen worden uitgesloten.

Wedstrijdverloop

 Een deelnemer is iedereen die zich met een golfbal aanmeldt op zaterdag 8 juni tussen 8u30 en 14u00 (1 golfbal voor max. twee personen).
De winnaar is degene die als eerste (eventueel met een extra persoon) met een golfbal zich aanmeldt aan de balie van het Toerismekantoor in Knokke (Zeedijk 660).
De twee winnende duo's worden geselecteerd tussen zaterdag 7 juni tussen 8u30 en 14u00. De eerste twee duo's die zich aanmelden, winnen. Het eerste duo heeft de eerste keuze i.v.m. het tijdstip van de ART Tour (11u of 14u) die doorgaat op zaterdag 08/06/2019.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd op moment van deelname aan de balie van Toerisme Knokke (Zeedijk 660). Indien de persoon niet opdaagt op het moment dat de tour plaatsvindt, dan vervalt het recht op de wedstrijdprijs.
De wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.
De winnaars zullen worden verwittigd hoe zij van hun wedstrijdprijs gebruik zullen kunnen maken.
In het geval van onregelmatigheden - zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of programmeur - beslist de vzw Toerisme Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.
Vzw Toerisme Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op myknokke-heist.be/wedstrijdreglement

De wedstrijdprijzen

De twee winnende duo's van de wedstrijd hebben recht op een plaatsje op de ART Tour van 08/06/2019 om 11u en om 14u. Het eerste duo heeft de eerste keuze i.v.m. het tijdstip van de tour. Er kunnen in totaal twee duo's winnen - een duo per ART Tour op 08/06/2019.

Aansprakelijkheid

De Organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De Organisatoren sluiten tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

Persoonsgegevens

Deelnemers gaan er - via hun deelname - mee akkoord dat, indien zij een prijs winnen, zij met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en/of andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, Instagram ...), alsook op de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.
Vzw Toerisme Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en direct-marketing doeleinden.
Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de Organisatoren via het volgende e-mailadres toerisme [at] knokke-heist.be.

Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te (laten) brengen. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.