Proefproject 'Duin voor Dijk' om stormschade te voorkomen

De verwachte stijging van de zeespiegel

De opwarming van onze aarde leidt tot het uitzetten van zeeën en oceanen, het smelten van ijskappen en gletsjers en bijgevolg tot het stijgen van de zeespiegel. Tegen 2100 zal de zeespiegel waarschijnlijk tussen de 30 en 140 cm hoger liggen dan tegenover referentiejaar 2000. Tegen 2150 waarschijnlijk tussen de 40 en 500 cm. Hoeveel de zeespiegel exact zal stijgen, hangt sterk af van hoe we ons als mens gedragen de komende decennia.

Als de zeespiegel 1 meter stijgt, wil dit zeggen dat de huidige zeewering van Knokke-Heist op kritieke punten niet meer voldoet bij storm en we risico lopen op overstroming, verzilting, socio-economische schade, natuurschade, enz. Kortom we moeten NU handelen om onze mooie Oostkust te behouden.

Locatie

In verschillende studies werden een aantal kansen en knelpunten per kustzone in Knokke-Heist uitgewerkt. Er werd aangetoond dat de zone ter hoogte van het Rubensplein tot aan de duinenrij in het Zoute, heel wat risico’s bevat. Bij een zeespiegelstijging van 1 meter zou in deze zone een verhoogd veiligheidsrisico zijn door de smalle kuststrook. Daarnaast wordt in deze zone al een intensief onderhoudsprogramma uitgevoerd d.m.v. zandopspuiting.

Kortom deze strook hier tussen het Rubensplein startend ten oosten van het Sportstrand tot een 200-tal meter richting Van Bunnenplein is dus de meest geschikte locatie voor een proefproject.

Duin voor dijk

Duin voor dijk is een vorm van hybride kustbeschermingsmaatregelen waarbij een harde maatregel (de dijk) gecombineerd wordt met een zachte (de aanleg van een duin) om zo de kust te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel.

Het proefproject zal bestaan uit 2 zones van telkens 30 meter op 90 meter. In zone 1 wordt helmgras aangeplant, in zone 2 gaat het om het stimuleren van spontane embryonale duinbegroeiïng door o.a. hergebruik van bestaande vegetatie. Onderzoekers zullen de invloed van de duinbegroeiing onderzoeken. Wij vragen dan ook met aandrang om de afgebakende duinenzones te respecteren zodat de natuur zich ten volle kan ontwikkelen! Tussen de twee duinzones wordt een doorgang naar de zee voorzien.

Waarom noemen we dit een proefproject? De helmgrassen en duinvegetatie worden geplant om van te leren en op die manier concrete en op wetenschap gebaseerde input te leveren op maat van onze gemeente. De impact van springtij en stevige stormen op dit proefproject wordt in kaart gebracht. De proefzone ligt ook dichter bij de hoogwaterlijn dan gebruikelijk. Zo wordt nagegaan of deze zachte beschermingsmaatregel volstaat om een zware storm te trotseren of dat er op deze locatie stevigere ingrepen nodig zijn. Daarom nogmaals een warme oproep om de zone van het proefproject te respecteren.